Баба на базар три года серчала, а базар того и не примечал: собирался да собирался.
Русская пословица.

За вороток, да и на холодок.

За вороток, да и на холодок.Русская пословица.