Беда семь бед приводит.
Русская пословица.

За вороток, да и на холодок.

За вороток, да и на холодок.Русская пословица.