Беден, да честен.
Русская пословица.

На кнуте далеко не уедешь.

На кнуте далеко не уедешь.Русская пословица.